Κάθε εκτενές κείμενο διαιρείται σε επιμέρους παραγράφους. Ειδικότερα, παράγραφος ονομάζεται το τμήμα του πεζού λόγου που αποτελείται από περισσότερες της μίας περιόδους και διαθέτει νοηματική αυτοτέλεια. Σημειώνεται τυπογραφικά είτε με μία μικρή εσοχή στην αρχή της είτε με το σύμβολο (§).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ