Παρασκευή , 24 Μαΐου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Ειρήνη Ζαννάκη)

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ :

Πληροφόρηση – Δημοσιογραφία -Τύπος –ΜΜΕ

Εργασία – Επιλογή Επαγγέλματος

Στερεοτυπικές αντιλήψεις – Φυλετικός και Κοινωνικός Ρατσισμός

 

 

 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Ρόλος ερωτήματος στην οργάνωση του κειμένου

(14545) ,  15548 (Συμβολή ερωτήματος στη σύνδεση δυο παραγράφων), (15184)  Σχολιασμός χρήσης εισαγωγικών, (15359) Ρόλος ερωτημάτων στη σύνδεση των νοημάτων του κειμένου, τι προσφέρουν στο επικοινωνιακό αποτέλεσμα. (15397) Εντοπισμός ερωτήσεως και περιγραφή του ρόλου της  (16816) Ρόλος ερωτήσεων στη δομή/ οργάνωση της παραγράφου. (15329) Εντοπισμός ερωτημάτων και στόχος που εξυπηρετούν. (15368)  Χρήση ερωτημάτων , τι επιτυγχάνει; (16784) Ρόλος ερωτηματικής πρότασης στη δομή της παραγράφου. (16800) Ρόλος ερωτήματος στη δομή της παραγράφου. (17110)  Συμβολή ερωτήματος στην οργάνωση του κειμένου. (15316) Ρόλος ερωτημάτων, αλλαγή στο ύφος αν υπήρχαν προτάσεις κρίσεως στη θέση τους.

 

Πειθώ

(16803) Νοηματική συνάφεια παραδείγματος με το περιεχόμενο του κειμένου. (15334)  Εντοπισμός ερευνητικών δεδομένων, ποιους στόχος εξυπηρετεί αυτή η επιλογή. (16823) Εντοπισμός συμπεράσματος, με επιχειρήματα και παραδείγματα καταλήγει σ` αυτό. (16846) Φαίνεται πειστικός ο λόγος του κειμένου, τεκμηρίωση με δύο αναφορές. (15220)  Το Κείμενο 1 οργανώνεται δομικά και λογικά στη βάση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από μελέτες και της αντιθετικής έκθεσής της. Να εκφράσεις τεκμηριωμένα τη συμφωνία ή τη διαφωνία σου με την παραπάνω διαπίστωση. (15236)  Αποτελέσματα ερευνών που αποδίδονται αντιθετικά. Κριτήριο σύγκρισης, σχέση με το θέμα. (16775) Εντοπισμός δυο κατηγοριών παραδειγμάτων, τι επιδιώκει με αυτά; (16798) Εντοπισμός και σχολιασμός τριών γλωσσικών επιλογών με τις οποίες ευαισθητοποιείται ο αναγνώστης. (16841)  Εντοπισμός παραδειγμάτων, ποια θέση ενισχύουν;

 

 

Σύνδεση προτάσεων

(15325) Ασύνδετο σχήμα, είναι κατάλληλος τρόπος σύνδεσης ως της την οργάνωση των πληροφοριών. (15373) Εντοπισμός ασύνδετου σχήματος σε δύο σημεία, τι επιτυγχάνει με αυτή τη γλωσσική επιλογή. (15536) Καταγραφή και εξήγηση νοηματικής σχέσης συγκεκριμένης παραγράφου με τις προηγούμενες. (15180) Δικαιολόγηση επιλογής ασύνδετου σχήματος. Χωρισμός της παραγράφου σε δυο περιόδους λόγου χωρίς να διαφοροποιείται το νόημα. (16777) Λειτουργία αντίθεσης ανάμεσα σε μακροπερίοδο και μικροπερίοδο λόγο.

 

 

Σημεία στίξης

(14545)  Ρόλος σημείων στίξης (διπλή παύλα, άνω και κάτω τελεία, εισαγωγικά, κόμματα). (15184) Εντοπισμός σύγκρισης και σκοποί που εξυπηρετεί, (15261) Χρήση των σημείων στίξης με κριτήριο την πρόθεση κάθε φορά της κειμενογράφου, (15397)  Εντοπισμός ερωτήσεως και περιγραφή του ρόλου της .(15398)  Εντοπισμός παραδειγμάτων και σύγκρισης – αντίθεσης και εξήγηση της λειτουργίας της στην ανάπτυξη του κειμένου. (16760)  Ρόλος εισαγωγικών,   (16778)  Απόδοση αντίθεσης και τι πετυχαίνει με αυτή την επιλογή. (15182) Αιτιολόγηση σημείων στίξης (εισαγωγικών, αποσιωπητικών, ερωτηματικού, παρένθεσης, παύλας). (15327) Χρήση σημείων στίξης (μονή παύλα και εισαγωγικά, άνω κάτω τελεία, αποσιωπητικά, κόμματα). (15353)  Ρόλος εισαγωγικών ως σημείου στίξης στο συγκεκριμένο χωρίο. Πώς εξυπηρετεί η χρήση τους την αρθρογράφο στο κειμενικό είδος που έχει επιλέξει; Τι υφολογικές συνέπειες θα είχε μια πιθανή απουσία της; (15368)  Χρήση σύντομων ελλειπτικών προτάσεων και σημείων στίξης, τι επιτυγχάνει . (16802)   Λειτουργία διπλής παύλας και εισαγωγικών. (16833)  Τι δηλώνουν τα σημεία στίξης: εισαγωγικά, εισαγωγικά, παρένθεση. (17068)  Χρήση εισαγωγικών, εντοπισμός πέντε διαφορετικών περιπτώσεων και προσδιορισμός του ρόλου τους κάθε φορά. (17110)  Λειτουργία σημείων στίξης: θαυμαστικού, εισαγωγικών, παύλας σε συγκεκριμένα αποσπάσματα του κειμένου. (17113)  Λειτουργία εισαγωγικών σε συγκεκριμένες φράσεις. (14567)   Τι δηλώνουν τα σημεία στίξης (εισαγωγικά, διπλή παύλα, παρένθεση); (15201)  Ποιο σημείο στίξης χρησιμοποιείται κυρίως και ποια η λειτουργικότητα της επιλογής ως της απόδοση του προβληματισμού του κειμένου και τη διέγερση του ενδιαφέροντος του αποδέκτη του μηνύματος;

 

 

 

Οργάνωση παραγράφου

(14551)  Δομή και τρόπος ανάπτυξης παραγράφου, (14568) Τρόπος ανάπτυξης/οργάνωσης: αντίθεση (σκέλη αντίθεσης, ποια θέση αναδεικνύεται με αυτήν), (15202)  Εντοπισμός θέσης και τρόπος ανάπτυξης της, (15237)  Σκέλη διαίρεσης, κριτήριο διαίρεσης, ποια θέση αποδεικνύει με αυτό τον τρόπο. (15263)  Τρόποι οργάνωσης του λόγου. (15264) Διαίρεση: Ποια είναι τα μέλη της διαίρεσης και σε ποια σχέση βρίσκονται μεταξύ της; (15335) Αντίθεση, μέρη της, τι εξυπηρετεί . (15354) Δυο τρόποι ανάπτυξης και αιτιολόγηση χρήσης, (15376)  Αντίθεση, εντοπισμός σκελών, δικαιολόγηση επιλογής . (16843)  Τρόποι οργάνωσης του λόγου: αιτιολόγηση, σύγκριση – αντίθεση, εντοπισμός και δικαιολόγηση επιλογής. (17109) Τρόποι οργάνωσης: αίτιο -αποτέλεσμα και αναλογία, εντοπισμός, γιατί γίνεται αυτή η επιλογή. (15179) Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης αιτιολόγηση: για ποιο λόγο επιλέγεται το συγκεκριμένο κειμενικό σχήμα. (15182) Νοηματική σχέση της αντίθεσης. Περιγραφή της σχέσης και τίτλος που την αποτυπώνει με συντομία. (15308) Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης και θέση που αποδεικνύεται με αυτήν την επιλογή. (15337)  Εντοπισμός αντιθέσεων, λειτουργία της σε σχέση με το περιεχόμενο όλου του κειμένου.  (15395) Εντοπισμός δύο τρόπων ανάπτυξης και εξήγηση της λειτουργίας τους. (16779) Αίτιο αποτέλεσμα: απόδοση, τι επιτυγχάνει με αυτή την επιλογή; (16782)  Εντοπισμός δύο τρόπων ανάπτυξης/οργάνωσης του λόγου, ποιο στόχο εξυπηρετεί ο καθένας;  (16828)  Τρόπος οργάνωσης παραγράφου: διαίρεση, δύο λόγους που εξυπηρετεί την πρόθεση της συντάκτριας.  (16833)  Εντοπισμός παραδειγμάτων και αιτίου – αποτελέσματος, γιατί επιλέγονται αυτοί οι τρόποι;  (16835)   Τρόποι οργάνωσης του λόγου: ορισμός και αιτιολόγηση, εντοπισμός, γιατί επιλέγονται αυτοί οι τρόποι; (16836)  Τρόποι ανάπτυξης: σύγκριση – αντίθεση, παραδείγματα, εντοπισμός, πως ο συνδυασμός εξυπηρετεί τον στόχο της συντάκτριας. (17113)  Τρόποι ανάπτυξης: σύγκριση – αντίθεση, παραδείγματα, εντοπισμός, τι επιτυγχάνεται με αυτές της επιλογές; (17128)  Χρήση ορισμού και διαίρεσης, εντοπισμός, τι επιτυγχάνεται από τη χρήση της;  (17932)  Εντοπισμός ορισμού, μέρη του, τι εξυπηρετεί η παρουσία του ως προς τον στόχο του κειμένου; (14544) Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης: παραδείγματα (2 λόγους χρήσης). (15181)  Λειτουργία παρομοίωσης στη δομή της παραγράφου, για ποιο λόγο επιλέχθηκε;  (15200) Οργάνωση παραγράφου με παραδείγματα. Δύο λόγοι που γίνεται αυτή η επιλογή. (15203) Τεχνική ανάπτυξης σκέψεων: αντίθεση, ποια είναι τα μέρη της και να δικαιολογηθεί η επιλογή της σε σχέση με το θέμα που προσεγγίζει και την πρόθεσή της. (15233)  Τρόπος οργάνωσης παραγράφου με παραδείγματα, δύο σκοποί που εξυπηρετεί αυτή η επιλογή. (15280)  Αίτιο – αποτέλεσμα: εντοπισμός, πως υπηρετεί την πρόθεση του συγγραφέα; (15316) Τεχνική ορισμού και μέρη του, δικαιολογείται ο ορισμός στη 2η παράγραφο λογικά και δομικά; (16801) Εντοπισμός τριών κειμενικών δεικτών και εξήγηση ρόλου τους στην οργάνωση παραγράφου. (17048)  Εντοπισμός ορισμού, τι εξυπηρετεί ως προς τον στόχο του συντάκτη αυτή η επιλογή;

 

Λεξιλόγιο

(14551)  Επιλογή απλού λεξιλογίου: εντοπισμός 4 λέξεων / φράσεων, αιτιολόγηση επιλογής με κριτήριο το θέμα και το κοινό, (15262)  Συνώνυμα. (15265) Συνώνυμα σε ύφος πιο απλό. (16794) Συνώνυμα. (16803)  Συνώνυμα. (16840) Εντοπισμός πέντε λέξεων ή φράσεων απλού, καθημερινού λεξιλογίου και δικαιολόγηση επιλογής σε σχέση με το θέμα που προσεγγίζει. (15281) Συνώνυμα. (15396)  Σχηματισμός προτάσεων με συγκεκριμένες λέξεις του κειμένου και συνώνυμα τους. (16828)  Συνώνυμα. (16837) Συνώνυμα (16846) Τρεις λέξεις ή φράσεις που αποδίδονται με ξενικό όρο, τι επιτυγχάνεται με αυτή την επιλογή. (17932)  Σχηματισμός προτάσεων με συγκεκριμένες λέξεις αναδεικνύοντας τη σημασία τους (μπορεί να γίνει αλλαγή στο πρόσωπο ή χρόνο εκφοράς ή αριθμό και πτώση). (15222)  Δίνονται ρήματα και ζητούνται τρία παράγωγα: ένα ουσιαστικό, ένα επίθετο και μια μετοχή, για το καθένα. (15280)  Συνώνυμα. (15374) Ακαδημαϊκό / λόγιο λεξιλόγιο και τόνος / ύφος, εντοπισμός τριών στοιχείων και αιτιολόγηση επιλογής με κριτήριο το θέμα και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

 

Συνοχή – Συνεκτικότητα

(15196)   Δύο γλωσσικές επιλογές που χρησιμεύουν στη συνοχή του λόγου ανάμεσα στις περιόδους λόγου και στα νοήματά. (15217) Σημασία συνδετικών λέξεων / φράσεων. (15235) Περιγραφή νοηματικής σύνδεσης δυο παραγράφων. (15261) Ρόλος λέξεων στη συνοχή του νοήματος, νοηματική σχέση, προσδιοριζόμενο νόημα., (15262) Εντοπισμός διαρθρωτικών λέξεων ή φράσεων που εκφράζουν συγκριμένη νοηματική σχέση . (15278) Νοηματική σύνδεση και αλληλουχία ανάμεσα της τέσσερις πρώτες παραγράφους, (15279)  Χρήση του ενώ με διαφορετικού είδους νοηματική σύνδεση, (15397) Παρουσίαση νοηματικής σχέσης ανάμεσα σε δυο παραγράφους, τι προσφέρει αυτή η νοηματική σχέση. (15531) Περιγραφή τρόπου νοηματικής σύνδεσης παραγράφων του κειμένου. (16760) Αντιθετική σύνδεση παραγράφου με τις προηγούμενες, απόδοση αντίθεσης και εξήγηση λειτουργίας στη δομή του κειμένου. (16794) Οργάνωση επιχειρήματος, πέντε διαρθρωτικές λέξεις που χρησιμοποιούνται.  (16814) Οργάνωση κειμένου: συνοχή μεταξύ πρώτης και δεύτερης παραγράφου, νοηματική σύνδεση δεύτερης και τρίτης παραγράφου.  (15183) Επιλογή λέξεων που επιτυγχάνεται η συνοχή και γιατί της επέλεξε. (15353)  Ρόλος των υπογραμμισμένων λέξεων ως στοιχείων συνοχής, ποια νοήματα συνδέουν μέσα στο συγκεκριμένο κείμενο. (15360)  Εντοπισμός και περιγραφή δύο τρόπων συνοχής του λόγου στην τελευταία παράγραφο. (15362) Εντοπισμός δυο τρόπων συνοχής και λειτουργία τους στη σύνδεση των νοημάτων. (15373)  Περιγραφή τρόπου που επιτυγχάνεται η αλληλουχία των νοημάτων σε συγκεκριμένες παραγράφους. (15396)  Εντοπισμός πέντε διαρθρωτικών λέξεων και νοηματική σχέση που δηλώνουν ως προς τη συνοχή του κειμένου .(15536)  Καταγραφή και εξήγηση νοηματικής σχέσης συγκεκριμένης παραγράφου με τις προηγούμενες. (16776)  Δύο τρόπους συνοχής. (16797)  Αντιθετική παράθεση δεδομένων, επιβεβαίωση διαπίστωσης με αναφορές και εξήγηση ποια η νοηματική σχέση της αντίθεσης με συγκεκριμένη άποψη. (16802)  Εντοπισμός λέξεων που εκφράζουν χρόνο και εξήγηση της συμβολής τους στην αλληλουχία των νοημάτων.  (17068)  Τι δηλώνουν συγκεκριμένες διαρθρωτικές λέξεις/ φράσεις; (17124) Πως εξασφαλίζεται η αλληλουχία των νοημάτων ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο. (15180) Συνδετική λέξη ωστόσο: λειτουργία ως προς τη δομή της παραγράφου. (15238)  Διαρθρωτική λέξη: συγκεκριμένα. Ρόλος στη συνοχή των νοημάτων. Νοηματική σχέση που εκφράζει. Σε ποιο νόημα αναφέρεται.  (15314) Νοηματική σύνδεση δύο παραγράφων. (16824)  Εντοπισμός κοινού σημείου αναφοράς για την μετάβαση από την τρίτη στην τέταρτη παράγραφο, περιγραφή νοηματικής της σύνδεσης

 

Σχόλια –  Είδηση

(15197 ) Εντοπισμός δυο ξένων σχολίων. Ποια θέση ενισχύουν και πώς συμβάλλουν στην εγκυρότητα των ιδεών που διατυπώνονται στο κείμενο. (15263)  Εντοπισμός τριών σχολίων (1σημείο στίξης, 2 λεκτικά), νοηματική σχέση που εκφράζουν. (16943)  Εντοπισμός δύο επιρρημάτων, ενός ρήματος και δύο επιθέτων που λειτουργούν αξιολογικά και εκφράζουν σχόλιο, δικαιολόγηση παρουσίας τους σε σχέση με το είδος του κειμένου.

 

Πρόθεση συντάκτη

(15202) Στο παραπάνω χωρίο του Κειμένου 1 η γλώσσα χρησιμοποιείται για να πληροφορήσει ή για να προβληματίσει (μονάδες 5). Να εντοπίσεις και να σχολιάσεις με συντομία δύο (2) γλωσσικές επιλογές με της οποίες ο συγγραφέας επιτυγχάνει τον στόχο του (μονάδες 10), (15531)  Εντοπισμός γλωσσικών επιλογών με της οποίες προβληματίζει ο συγγραφέας και εξήγηση πως το πετυχαίνει για καθεμία. (17124)  Πρόθεση του πομπού να πληροφορήσει τον αναγνώστη, εντοπισμός και ανάλυση τριών γλωσσικών επιλογών (ρηματικό πρόσωπο, λειτουργία της γλώσσας, ρηματική έγκλιση, σύνταξη, σημεία στίξης κ.ά) με τις οποίες επιχειρεί να επιτύχει τον στόχο του. (16841)  Επισήμανση τριών γλωσσικών επιλογών σε συγκεκριμένο απόσπασμα με τις οποίες ο ομιλητής επιδιώκει να προβληματίσει, πως συμβάλλουν σε αυτή την πρόθεση;

 

Είδος σύνταξης: ενεργητική – παθητική

(15217) Αναγνώριση σύνταξης, μετασχηματισμός στην αντίθετη, αλλαγή στο ύφος,  (15279) Μετατροπή ενεργητικής σε παθητική, αλλαγή στο ύφος. (15536) Ρόλος ενεργητικής σύνταξης, μετασχηματισμός, αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται το μήνυμα . (16784) Εντοπισμός είδους σύνταξης σε συγκεκριμένες περιόδους και μετατροπή στην αντίθετη. (16836)  Μετατροπή στην αντίθετη σύνταξη (ενεργητική – παθητική), ποιο επικοινωνιακό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μετά από κάθε μετατροπή. (15220) Σύνταξη – συμφωνία με το είδος του κειμένου. (15236)   Στόχος παθητικής σύνταξης, μετατροπή στην αντίθετη, αλλαγή στον τρόπο μετάδοσης του μηνύματος (15238)

 

Ύφος

(15235) Ύφος σοβαρό και ουδέτερο. Δύο εκφραστικές επιλογές που το τεκμηριώνουν, πώς υπηρετούν τον σκοπό του κειμενογράφου, (16843),  Εντοπισμός τριών κειμενικών ενδείξεων σε συγκεκριμένη παράγραφο με τις οποίες ο λόγος αποκτά δραματική χροιά, δικαιολόγηση ύφους σε συνδυασμό με το νοηματικό κέντρο της παραγράφου, (15179) Χαρακτηρισμός ύφους λόγου: σοβαρό ή απλό. Αιτιολόγηση απάντησης με τρεις γλωσσικές επιλογές. (15183)  Μετασχηματισμός ύφους σε περίοδο του κειμένου από σοβαρό σε απλό και οικείο. (15334) Απλό ή σοβαρό ύφος; Τεκμηρίωση με δύο γλωσσικές επιλογές και δικαιολόγηση ύφους σε σχέση με το κειμενικό είδος. (15337)  Ειρωνική διάθεση αρθρογράφου, εντοπισμός χωρίων, τριών λεκτικών και δύο σημείων στίξεως, ποια πρόθεση υπηρετεί αυτό το ύφος λόγου. (16797) Χαρακτηρισμός ύφους, εντοπισμός δύο γλωσσικών επιλογών που το επιβεβαιώνουν, αιτιολόγηση επιλογής αυτού του ύφους.

 

 Λειτουργίες της γλώσσας: αναφορική – ποιητική

(15237) Εντοπισμός πέντε μεταφορικών εκφράσεων και δικαιολόγηση επιλογής με κριτήριο την πρόθεση,  (15264) Εντοπισμός λειτουργίας γλώσσας σε χωρία και μετασχηματισμός στην αντίθετη, (15278)  Πέντε (5) φράσεις μεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας και δικαιολόγηση της της γλωσσικής επιλογής. (15375) Πέντε λέξεις φράσεις μεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας και δικαιολόγηση επιλογής. (15218)  Εντοπισμός τριών παραδειγμάτων συνυποδηλωτικής / μεταφορικής χρήσης της γλώσσας, δικαιολόγηση επιλογής σε σχέση με το θέμα που προσεγγίζει. (15329)  Μεταφορική γλώσσα ποια πρόθεση φανερώνει, μετατροπή σε κυριολεκτική. (15360)  Μετατροπή μεταφορικής σε κυριολεκτική γλώσσα, αλλαγή στο ύφος . (15362) Εντοπισμός μεταφορικής γλώσσας, μετατροπή σε κυριολεκτική, για ποιο λόγο επιλέγεται η μεταφορική λειτουργία; (15369)  Εντοπισμός πέντε λέξεων ή φράσεων μεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας και μετατροπή σε κυριολεκτική. (15395) Προσδιορισμός ρόλου μεταφορικής γλώσσας στο ύφος του κειμένου και μετατροπή σε κυριολεκτική. (16782)  Μεταφορική γλώσσα, ποια πρόθεση φανερώνει, αλλαγή σε κυριολεκτική. (17128) Πέντε περιπτώσεις μεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας, γιατί επιλέγεται αυτή η λειτουργία;

 

Οργάνωση επιχειρήματος

(15265) Να σε απασχολήσει ο βαθμός λογικής συνεπαγωγής του συμπεράσματος που η συγγραφέας διατυπώνει στην 3η παράγραφο του Κειμένου 1.  (15201) Να περιγράψεις με συντομία τη λογική πορεία με την οποία από τις προηγούμενες παραγράφους ο πομπός του Κειμένου 1 καταλήγει στο συμπέρασμα που διατυπώνει στην τέταρτη παράγραφο.

 

θέμα κειμένου – θέση συντάκτη

(15279)  Περίληψη θέμα και θέση αρθρογράφου

Ευθύς και πλάγιος λόγος (15344)  Τι επιδιώκεται με την αυτούσια μεταφορά λεγομένων. (16824)  Λόγια και απόψεις σε εισαγωγικά, ποιο το επικοινωνιακό αποτέλεσμα, ποια η διαφορά αν μετέφερε η συγγραφέας τα λόγια της σε γ` ρηματικό πρόσωπο

 

Τίτλος

(15354) Σχολιασμός χρήσης ερωτηματικού στον τίτλο, τεκμηρίωση με στοιχεία του κειμένου, τι αλλαγές θα δημιουργούσε η χρήση θαυμαστικού στην ίδια θέση. (15218)  Σχολιασμός τίτλου σε σχέση με το θέμα και το επικοινωνιακό αποτέλεσμα, σύνταξη άλλου με αντίθετη λειτουργία γλώσσας.

 

Ρηματικά πρόσωπα

(15359) Χρήση α` εν. και πληθ. ρηματικού προσώπου, εντοπισμός, ποιο στόχο ικανοποιεί η κάθε επιλογή.  (15398)  Εντοπισμός ρηματικού προσώπου, τι προσφέρει στο ύφος του κειμένου. (15200) Επικοινωνιακό αποτέλεσμα γ` προσώπου. Τι θα άλλαζε αν στη θέση του υπήρχε το πρώτο πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο; (15203) Χρήση πρώτου πληθυντικού και χρήση α ενικού προσώπου: επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Αν στην αρχή της πρώτης παραγράφου άλλαζες το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο σε τρίτο πληθυντικό, θα άλλαζε και το ύφος του λόγου και γιατί; (15219)   Εντοπισμός ρηματικών προσώπων, από ένα παράδειγμα, ποιο πρόσωπο δημιουργεί πιο αντικειμενική απόδοση των νοημάτων. (15533)  Εντοπισμός κυρίαρχου ρηματικού προσώπου, τι επιτυγχάνει σε επίπεδο ύφους και επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας. (16831)  Εντοπισμός ρηματικού προσώπου, τεκμηρίωση με δύο χωρία, δικαιολόγηση επιλογής σε σχέση με το είδος του κειμένου και το επικοινωνιακό αποτέλεσμα που δημιουργείται

 

 Ρόλος προλόγου – επιλόγου

(15375) Ρόλος προλόγου και επιλόγου όσον αφορά στον επικοινωνιακό στόχο και την ανάδειξη του θέματος. (16840)  Στόχοι προλόγου: να εισαγάγει τον αναγνώστη στο θέμα και να προσελκύσει το ενδιαφέρον του, σε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται .(15281) Δυο λόγοι που ο συγγραφέας ξεκινά το άρθρο με την άποψη του προέδρου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. (15327) Επιτυγχάνεται ο σκοπός του προλόγου; Απάντηση με αναφορά στους τρόπους ανάπτυξης και τα εκφραστικά μέσα . (16837)  Προσωπική μαρτυρία στον πρόλογο του άρθρου, ερμηνεία επιλογής. (14567)  Δίνονται οι στόχοι του προλόγου και ζητείται να τεκμηριωθεί αν τους υπηρετεί

 

Ρηματικοί χρόνοι – Εγκλίσεις – Τροπικότητες

(17109) Εντοπισμός κυρίαρχου ρηματικού χρόνου σε συγκεκριμένη παράγραφο, εντοπισμός τριών παραδειγμάτων και δικαιολόγηση παρουσίας τους σε σχέση με την πρόθεση του συντάκτη στα συγκεκριμένα σημεία. (15369) Οριστική έγκλιση, τι επιτυγχάνει; (16779) Εντοπισμός περιπτώσεων (δίνονται) που το μήνυμα διατυπώνεται με βεβαιότητα ή αναγκαιότητα και δικαιολόγηση με κριτήριο τους γραμματικούς ή λεκτικούς τύπους που επιλέγονται. (16835)   Εντοπισμός σημείου που δηλώνεται πιθανότητα και αναγκαιότητα, δικαιολόγηση επιλογής με κριτήριο το νόημα των προτάσεων ή περιόδων λόγου. (15181)  Εντοπισμός τριών ελλειπτικών προτάσεων. Τι εξυπηρετεί αυτή η γλωσσική επιλογή;

 

 

Θέματα Δ

(16760)  Σύμφωνα με της συντάκτες του Κειμένου 1 εκτός από της τεράστιες δυνατότητες επικοινωνίας του συστήματος 5G, «υπάρχουν και μεγάλες προκλήσεις», της οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε, κατά τη γνώμη σου, να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά τα νέα ψηφιακά συστήματα επικοινωνίας ή μήπως οι προκλήσεις της είναι περισσότερες από της δυνατότητες που προσφέρουν; Να διατυπώσεις τεκμηριωμένα την άποψή σου, αξιοποιώντας της πληροφορίες του Κειμένου 1, σ’ ένα άρθρο 350-400 λέξεων, που θα αναρτήσεις στο προσωπικό σου ιστολόγιο.

(16794) Εσύ και οι συμμαθητές σου αποφασίσατε να εκδώσετε μια μηνιαία ηλεκτρονική εφημερίδα, στην προσπάθειά της να μεταδίδετε ειδήσεις της σχολικής κοινότητας με ποιότητα και αξιοπιστία. Να γράψεις το κύριο άρθρο του πρώτου φύλλου, στο οποίο να εξηγείς τα πλεονεκτήματα αυτού του μέσου επικοινωνίας έναντι των υπολοίπων (π.χ. ιστολόγια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.). (350-400 λέξεις)

(16803)  Σε κείμενό σου 350 λέξεων που θα δημοσιεύσεις στο ιστολόγιο του σχολείου σου να αναπτύξεις της απόψεις σου σχετικά με το αν τα ΜΜΕ μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό των στερεότυπων αντιλήψεων και υπό ποιες προϋποθέσεις.

(16816) Με αφορμή το κείμενο που διάβασες αποφασίζεις να δημοσιεύσεις άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σου με θέμα τη λειτουργία των ΜΜΕ σήμερα. Σε 350 λέξεις να περιγράψεις την εικόνα που κατά τη γνώμη σου προβάλλουν τα ΜΜΕ για την κοινωνία σήμερα και της συνέπειες που έχει για την ψυχολογία των νέων της ηλικίας σου.

(17109) Στο σχολείο σου διοργανώνεται μια διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την Ψηφιακή Χειραγώγηση. Ως εκπρόσωπος των μαθητών/-τριών του σχολείου αναλαμβάνεις να γράψεις μια επιστολή (350-400 λέξεις) στον Harari, τον συντάκτη του Κειμένου 1, προκειμένου να τον προσκαλέσεις ως κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης. Αξιοποιώντας στοιχεία από το κείμενο 1, να αναφερθείς αρχικά στην επιστολή σου στους κινδύνους που εγκυμονεί, κατά τη γνώμη σου, η επεξεργασία των προσωπικών της δεδομένων από τα ψηφιακά μέσα και στη συνέχεια να προτείνεις τρόπους με της οποίους μπορεί να διαφυλαχθεί η ιδιωτικότητά της στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

(16776)  Ο συγγραφέας του Κειμένου 1 επισημαίνει ότι «οι γονείς διαδραματίζουν έναν αποφασιστικό ρόλο στην κρίσιμη απόφαση των παιδιών της για την επιλογή των σπουδών και της επαγγελματικής της καριέρας». Συμφωνείς ή διαφωνείς με τη διαπίστωση αυτή; Να τεκμηριώσεις την άποψή σου γράφοντας ένα άρθρο 350-400 λέξεων, το οποίο θα δημοσιευτεί στο αφιέρωμα της σχολικής σου εφημερίδας με τίτλο «Το επαγγελματικό μέλλον των νέων».

(16823) Με αφορμή το Κείμενο 1 γράφεις ένα άρθρο που θα δημοσιευθεί στη σχολική σου εφημερίδα, εντοπίζοντας κυρίως της αρνητικές συνέπειες της εξειδίκευσης της εργαζόμενους, είτε αυτοί είναι απλοί εργάτες είτε εξειδικευμένοι επιστήμονες, καθώς και της τρόπους, για να προληφθούν οι όποιες αρνητικές επενέργειες του φαινομένου. (350 – 400 λέξεις).

(16775) Ο ρατσισμός υπήρξε ανέκαθεν ένα δόγμα που χρησίμευσε ως ιδεολογικό άλλοθι για τη διάπραξη αποτρόπαιων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Με αφορμή τον χαιρετισμό της Προέδρου της Δημοκρατίας να γράψεις ένα άρθρο (350 – 400 λέξεων) για ανάρτηση στην ενημερωτική ιστοσελίδα που επισκέπτεσαι συχνότερα, στο οποίο θα παρουσιάζεις την άποψή σου σχετικά με τον ρόλο της οικογένειας και του σχολείου στη διαχείριση της διαφορετικότητας.

(16824)  Να υποθέσεις ότι το Κείμενο 1 το διαβάσατε στην τάξη και σού προκάλεσε εντύπωση η άποψη της Νουτζίν ότι «της λείπει η περιέργεια να γνωρίσουμε το διαφορετικό», που εξέφρασε για της λόγους που οδηγούν σε στερεοτυπικές αντιλήψεις. Αποφασίζεις να συντάξεις ένα κείμενο 350-400 λέξεων για το ιστολόγιο του σχολείου σου, στο οποίο θα εκθέσεις τη συμφωνία ή τη διαφωνία σου με την παραπάνω άποψη και θα παρουσιάσεις και της παράγοντες που δημιουργούν στερεοτυπικές αντιλήψεις.

(15197 ) Να υποθέσεις ότι η Ελένη Βρεττού είναι προσκεκλημένη σε μια εκδήλωση του σχολείου σου με θέμα «Εργαζόμενη Γυναίκα και Στερεότυπα». Με βάση όσα διάβασες στη συνέντευξή της (Κείμενο 1), ποιες συμβουλές πιστεύεις ότι θα έδινε στα παιδιά και ποιες της καθηγητές; Να συντάξεις εκ μέρους της την ομιλία που θα εκφωνήσει σε 350-400 λέξεις.

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ [ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] : Αἴλιου Ἀριστείδου, εἰς Ἀιγαῖον πέλαγος 6-8 (Δημήτριος Νάτσης)

Ένα ακόμη  αδίδακτο κείμενο για την Γ΄ Λυκείου, με τις απαντήσεις, το οποίο περιέχει πλήρη …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *