Τετάρτη , 17 Ιουλίου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ -Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. / ΦΕΚ 3647)

 

Το νέο πρόγραμμα σπουδών για Λατινικά Β΄ – Γ΄ Λυκείου, χωρίς ακόμη να προσδιορίσουν βιβλία και ύλη.

 

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών θα εφαρμοσθεί σε όλα τα Γενικά Λύκεια της χώρας σε χρόνο που θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφαση.

Γενικοί στόχοι

Οι μαθητές/-ήτριες επιδιώκεται:

 • Να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία της φωνητικής της λατινικής γλώσσας.
 • Να γνωρίζουν βασικά στοιχεία της δομής και της μορφολογίας της λατινικής γλώσσας.
 • Να αντιλαμβάνονται τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα διαμέσου της αναγωγής σε αντίστοιχα φαινόμενα άλλης, οικείας σε αυτούς/-ές γλώσσας (νέα ή αρχαία ελληνική), ώστε να αξιοποιείται το γνωστικό υπόβαθρο που διαθέτουν στις γλώσσες αυτές, καθώς και οι πιθανές συγγένειες ή σχέσεις μεταξύ αυτών.
 • Να γνωρίζουν ένα βασικό λεξιλόγιο της λατινικής γλώσσας.
 • Να κατανοούν, να αποδίδουν στη ΝΕ και να σχολιάζουν λατινικά κείμενα.
 • Να αναγνωρίζουν τη σύνδεση του λατινικού λεξιλογίου με εκείνο των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών, ιδιαίτερα εκείνων που διδάσκονται στο σχολείο, πρω- τίστως της ΝΕ.
 • Να κατανοούν και να ενσωματώνουν λειτουργικά στον λόγο τους λατινικούς όρους, έννοιες και εκφράσεις ή αποφθέγματα που χρησιμοποιούνται συχνά στην προφορική και τη γραπτή ομιλία στις μέρες μας.
 • Να καλλιεργούν δεξιότητες γλωσσικού, κριτικού, πολιτισμικού, οπτικοακουστικού, ψηφιακού και κοινωνικού γραμματισμού, και μεταγνωστικές δεξιότητες κατά τη μελέτη της λατινικής γλώσσας, καθώς και κατά την επαφή τους με τη λατινική γραμματεία και τον ρωμαϊκό κόσμο.
 • Να προσεγγίζουν βασικά λογοτεχνικά είδη/έργα και εκπροσώπους της λατινικής και να διακρίνουν ενδεχόμενες σχέσεις με τα αντίστοιχα είδη/έργα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας μέσα από τη διακειμενική προσέγγιση, με τη μελέτη παράλληλων κειμένων.
 • Να επανεκτιμούν την πολιτισμική παρακαταθήκη της λατινικής γλώσσας/γραμματείας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
 • Να καλλιεργούν την ικανότητα πρόσληψης των ιδεών και αξιών ενός κειμένου της λατινικής γραμματείας και να επιτυγχάνουν τη λειτουργική σύγκρισή τους με τις αξίες της σύγχρονης εποχής.
 • Να προσλαμβάνουν στοιχειώδεις, τουλάχιστον, γνώσεις σχετικά με το ιστορικό, κοινωνικό, χρονολογικό πλαίσιο της ρωμαϊκής λογοτεχνικής παραγωγής.
 • Να γνωρίζουν σε στοιχειώδη βαθμό ποικίλες εκφάνσεις της ζωής και του πολιτισμού στη Ρώμη κατά την αρχαιότητα.
 • Να αναγνωρίζουν την αξία του ρωμαϊκού πολιτισμού ως αναπόσπαστου μέρους του κλασικού πολιτισμού και ως κοινής βάσης του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμικού οικοδομήματος.
 • Να συνειδητοποιούν την επίδραση του ρωμαϊκού πολιτισμού στην πολιτισμική παράδοση της Ευρώπης και της νεότερης Ελλάδας μέσω του Βυζαντίου.
 • Να επανεκτιμούν την πολιτισμική παρακαταθήκη του ρωμαϊκού κόσμου, σε συνδυασμό με αυτήν του αρχαιοελληνικού, στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Οι μαθητές/-ήτριες να είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζουν τη θέση της λατινικής γλώσσας στην οικογένεια των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών.
 • Να κατανοούν τη θέση της λατινικής γλώσσας κατά τη σύγχρονη εποχή.
 • Να αποδίδουν λατινικά κείμενα στη νέα ελληνική με τη βοήθεια λεξιλογίου.
 • Να κατανοούν το περιεχόμενο ενός λατινικού κειμένου και να το επαναδιατυπώνουν στη νέα ελληνική.
 • Να διαβάζουν λατινικά κείμενα σύμφωνα με τη φωνητική της λατινικής γλώσσας.
 • Να αναγνωρίζουν μορφολογικά λέξεις της λατινικής γλώσσας σε μια περίοδο/ένα κείμενο.
 • Να συγκρίνουν μορφολογικά χαρακτηριστικά της λατινικής και της αρχαίας ελληνικής.
 • Να μετασχηματίζουν μορφολογικά λατινικούς κλι- τούς τύπους (ονοματικούς ή ρηματικούς) αυτόνομα ή μέσα σε συγκεκριμένο κειμενικό πλαίσιο.
 • Να αναγνωρίζουν τη συντακτική λειτουργία λέξεων και προτάσεων ενός λατινικού κειμένου.
 • Να μετασχηματίζουν συντακτικές δομές μέσα σε συγκεκριμένο κειμενικό πλαίσιο.
 • Να συγκρίνουν δομές της λατινικής γλώσσας με αντίστοιχες άλλων γλωσσών (αρχαίας και νέας ελληνικής, σε ορισμένες περιπτώσεις και σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών που διδάσκονται στο σχολείο).
 • Να παράγουν σύντομες περιόδους λατινικού λόγου με τη βοήθεια λεξιλογίου.
 • Να αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία για τη διερεύνηση γλωσσικών φαινομένων.
 • Να συνδέουν ετυμολογικά, χωρίς να υπεισέρχονται σε λεπτομέρειες, το λεξιλόγιο της λατινικής με εκείνο της νέας ελληνικής και άλλων σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών, ιδιαίτερα εκείνων που διδάσκονται στο σχολείο.
 • Να αντιλαμβάνονται τη σημασία λατινικών φράσεων ή όρων που επιβιώνουν στη σύγχρονη επικοινωνία και να τις χρησιμοποιούν σε κατάλληλο κειμενικό περιβάλλον.
 • Να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία της ρωμαϊκής γραμματείας (εποχές, είδη, επιδράσεις).
 • Να σχολιάζουν σε στοιχειώδη βαθμό σημεία του περιεχομένου επιλεγμένων κειμένων της λατινικής λο- γοτεχνίας.
 • Να αναφέρουν βασικά χαρακτηριστικά λογοτεχνικών ειδών της ρωμαϊκής γραμματείας και πολύ γνωστούς εκπροσώπους της, χωρίς να υπεισέρχονται σε λεπτομέρειες.
 • Να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν πτυχές του ρωμαϊκού κόσμου (π.χ. πολιτική και κοινωνική ζωή, δημόσιο και ιδιωτικό βίο, πολιτισμό, αξίες κ.λπ.).
 • Να συσχετίζουν στοιχεία του ρωμαϊκού με τον αρχαιοελληνικό και τον σύγχρονο κόσμο και να τα αξιολογούν.
 • Να εντάσσουν πολύ γνωστά και σημαντικά για την παγκόσμια ιστορία γεγονότα και πρόσωπα σε βασικές περιόδους της ρωμαϊκής ιστορίας.
 • Να παραλληλίζουν παραμέτρους της ρωμαϊκής ιστορίας με αντίστοιχες της μεσαιωνικής, νεότερης ή σύγχρονης ιστορίας.
 • Να αξιολογούν κριτικά βασικές πτυχές της ρωμαϊκής ιστορίας και κοινωνίας.
 • Να αναγνωρίζουν την επιβίωση στοιχείων του ρωμαϊκού πολιτισμού στον μεταγενέστερο ευρωπαϊκό πολιτισμό.
 • Να αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία για τη διερεύνηση και την παρουσίαση πτυχών του ρωμαϊκού κόσμου.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ – Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


 

Δείτε και το αντίστοιχο ΦΕΚ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β΄-Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΦΕΚ

Check Also

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2024 – ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ (ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Α.)

Μάθημα-Ποσοστό βαθμών κάτω από τη βάση Νεοελληνική Γλώσσα – 12,85% Αρχαία Ελληνικά – 40,90% Ιστορία …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *