Τετάρτη , 17 Ιουλίου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ Α΄-Β΄-Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2022-2023 (ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.)

Την  Πέμπτη 18 του μήνα λήγουν τα μαθήματα και η μέρα αυτή θα αφιερωθεί στον χαρακτηρισμό της φοίτησης από το Σύλλογο των διδασκόντων του κάθε σχολείου. Στη συνέχεια ακολουθούν οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. (από την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 έως την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023).

Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

Όλες οι εξετάσεις προαγωγικές και απολυτήριες θα γίνουν μέσω της Τράπεζας θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ) με κλήρωση και είναι είτε ενότητες θεμάτων είτε αυτοτελή θέματα. Οι καθηγητές επιλέγουν από τα κληρωθέντα μία ενότητα θεμάτων ή ένα θέμα για το 2ο και ένα θέμα για το 4ο (εκτός του μαθήματος της Ιστορίας στο οποίο επιλέγουν ένα θέμα για το 1ο και ένα θέμα για το 3ο) στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές.

Μία εβδομάδα πριν την έναρξη των προαγωγικών, απολυτήριων και επαναληπτικών εξετάσεων κάθε Λύκειο αναρτά, με ευθύνη του Διευθυντή, το πρόγραμμα των εξετάσεων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ταυτόχρονα το κοινοποιεί ηλεκτρονικά στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση αναβολής προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών, που για λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις, ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και καθορίζεται από το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης, σύμφωνα με τα παραπάνω. Ταυτόχρονα το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Την ημέρα κάθε προγραμματισμένης εξέτασης ανά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο Διευθυντής και ο οικείος ή οι οικείοι διδάσκοντες, κληρώνουν άπαξ τα προς εξέταση από την Τ.Θ.Δ.Δ. θέματα (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου).

 


 

Πώς θα γίνει η κλήρωση για τα θέματα

α) Είσοδος της σχολικής μονάδας στην ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ. με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.).

β) Επιλογή: «Τρέχουσα εξεταστική περίοδος (Μαΐου-Ιουνίου 2023 ή Σεπτεμβρίου 2023)», «Τάξη» και «Μάθημα».

γ) Επιλογή: «Κλήρωση»: Ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα κληρώνονται με τυχαία επιλογή τρεις (3) ενότητες θεμάτων ή έξι (6) θέματα από τα οποία τρία (3) για το 2ο και τρία (3) για το 4ο ερώτημα. Για το μάθημα της Ιστορίας κληρώνονται, αντίστοιχα, τρία (3) θέματα για το 1ο και τρία (3) για το 3ο ερώτημα.

δ) Οι διδάσκοντες/-ουσες επιλέγουν από τα κληρωθέντα μία ενότητα θεμάτων ή ένα θέμα για το 2ο και ένα θέμα για το 4ο (εκτός του μαθήματος της Ιστορίας στο οποίο επιλέγουν ένα θέμα για το 1ο και ένα θέμα για το 3ο) στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/-τριες.

 

Στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατατακτήριες εξετάσεις, τα θέματα των προφορικών εξετάσεων καταρτίζονται από τους διδάσκοντες. Οι γραπτές εξετάσεις για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους/τις υπόλοιπους/-ες μαθητές/-τριες (άρθρα 113 και 136 του ν. 4610/2019).


 

Ειδική εξεταστική περίοδος

Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, για τους μαθητές, που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου και για τους μαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο υπάρχει ειδική εξεταστική περίοδος. Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει μέχρι την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων.

Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίoυς προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.

Επισημαίνεται ότι σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί παραδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών έως την Τρίτη 23 Μαΐου 2023. Επίσης, προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος στις αρχές του Σεπτεμβρίου, για τους μαθητές, που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, για τους μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. και για τους μαθητές της Γ’ τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την ορθολογική κατάρτιση του προγράμματος των εξετάσεων, προκειμένου οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 


 

Σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν

Τα μαθήματα στα οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές είναι τα εξής:

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Α΄Τάξη  

 •             Αγγλικά
 •             Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία / Αρχαία Ελληνικά
 •             Ιστορία
 •             Άλγεβρα
 •             Γεωμετρία
 •             Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 •             Φυσική
 •             Χημεία

Β΄Τάξη

 •             Αγγλικά
 •             Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία / Αρχαία Ελληνικά
 •             Βιολογία
 •             Ιστορία
 •             Λατινικά
 •             Άλγεβρα
 •             Γεωμετρία
 •             Μαθηματικά Προσανατολισμού
 •             Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 •             Φυσική Προσανατολισμού

Γ΄Τάξη

 •             Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία / Αρχαία Ελληνικά
 •             Βιολογία
 •             Ιστορία
 •             Ιστορία Προσανατολισμού
 •             Λατινικά
 •             Μαθηματικά Προσανατολισμού
 •             Μαθηματικά
 •             Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 •             Πληροφορική
 •             Φυσική Προσανατολισμού
 •             Χημεία
 •             Οικονομία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Α΄Τάξη

 •             Αγγλικά
 •             Ιστορία
 •             Άλγεβρα
 •             Γεωμετρία
 •             Νέα Ελληνικά
 •             Φυσική
 •             Χημεία

Β΄Τάξη

 •             Άλγεβρα
 •             Γεωμετρία
 •             Νέα Ελληνικά
 •             Φυσική
 •             Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
 •             Φυτική Παραγωγή
 •             Ζωική Παραγωγή
 •             Αρχές Λογιστικής
 •             Εισαγωγή στο Μαρκετινγκ
 •             Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
 •             Οικοδομικό σχέδιο
 •             Κτιριακά Εργα και δομικά υλικά
 •             Τοπογραφία
 •             Ελευθερο σχέδιο
 •             Γραμμικό σχέδιο
 •             Ιστορία σύγχρονης  τέχνης
 •             Ηλεκτροτεχνία (κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος)
 •             Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρολογικό υλικό
 •             Αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά
 •             Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πλοίου Ι
 •             Στοιχεία τεχνικής θερμοδυναμικής εφαρμογές
 •             Μηχανικη Αντοχή Υλικών
 •             Τεχνολογια  Μηχανολογικών κατασκευών – Εφαρμογές
 •             Ναυτική μηχανολογία Εφαρμογές
 •             Ναυσιπλοία Ι Ναυτική μετεωρολογία
 •             Αρχές προγραμματισμού υπολογιστών
 •             Υλικό και δίκτυα υπολογιστών
 •             Λειτουργικά συστήματα και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 •             Ανατομία Φυσιολογία Ι
 •             Υγεία και διατροφή
 •             Διαπροσωπικές σχέσεις

Γ΄Τάξη

 •             Μαθηματικά(Άλγεβρα)
 •             Νέα Ελληνικά
 •             Ανθοκομικά Φυτά
 •             Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
 •             Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
 •             Δενδροκομία-Αμπελουργία
 •             Διατροφή Αγροτικών ζώων
 •             Εκτροφή Αγροτικών ζώων (Ι και ΙΙ)
 •             Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
 •             Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών
 •             Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας- Κηπευτικές καλλιέργειες
 •             Ασφάλεια Τροφίμων
 •             Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 •             Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
 •             Διαφήμιση (Εισαγωγή, Δημιουργία και Προβολή)
 •             Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
 •             Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών
 •             Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών
 •             Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 •             Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων
 •             Φορολογική Πρακτική
 •             Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
 •             Οικοδομική
 •             Οργάνωση Τεχνικών Έργων
 •             Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής
 •             Ιστορία σύγχρονης  τέχνης
 •             Γραμμικό Σχέδιο
 •             Διακοσμητική Σύνθεση – Τρισδιάστατη Μακέτα
 •             Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος
 •             Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 •             Σχέδιο Κοσμηματοποιΐας
 •             Τεχνολογία Εκτυπώσεων
 •             Τεχνολογία Ξύλου-Μετρήσεις
 •             Τεχνολογία Υλικών
 •             Τεχνολογία Υφάσματος και Οργάνωση Συλλογής Ενδύματος
 •             Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής
 •             Ηλεκτρικές Μηχανές
 •             Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2
 •             Ηλεκτροτεχνία 2
 •             Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική
 •             Ψηφιακά Συστήματα
 •             Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών
 •             Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών
 •             Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
 •             Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης
 •             Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
 •             Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές
 •             Στοιχεία Μηχανών
 •             Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
 •             Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
 •             Συστήματα Αυτοκινήτου
 •             Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
 •             Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων
 •             Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Θεωρία)
 •             ΣΥντήρηση και επισκευη Εγκαταστάσεων καύσης υγρών καισίμων
 •             Κινητήρες αεροσκαφών
 •             Ναυτικές μηχανές
 •             Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίου ΙΙ
 •             Ναυσιπλοία ΙΙ
 •             Ναυτικό Δίκαιο
 •             Μεταφορά φορτίων
 •             Βοηθητικές εγκαταστάσεις πλοίου
 •             Τηρηση φυλακης γέφυρας
 •             Δίκτυα Υπολογιστών
 •             Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
 •             Προγραμματισμός Υπολογιστών
 •             Αγωγή Βρέφους και Νηπίου
 •             Αιματολογία
 •             Ακίνητη Προσθετική
 •             Ακτινοτεχνολογία ΙΙ
 •             Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ
 •             Κοσμητολογία-Τεχνολογία Υλικών
 •             Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας
 •             Μικροβιολογία ΙΙ
 •             Νεότερες Απεικονιστικές Μέθοδοι
 •             Νοσηλευτική ΙΙ
 •             Οδοντοτεχνία ΙΙ
 •             Πρακτική Φυσικοθεραπεία
 •             Στοιχεία Παθολογίας
 •             Σύγχρονη Αισθητική ΙΙ
 •             Συνταγολογία-Νομοθεσία-Βιβλία Φαρμακείου
 •             Υγιεινή
 •             Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής -Τοξικολογία- Δερματολογία
 •             Φαρμακολογία-Τοξικολογία
 •             Φυσικοθεραπεία

Check Also

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2024 – ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ (ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Α.)

Μάθημα-Ποσοστό βαθμών κάτω από τη βάση Νεοελληνική Γλώσσα – 12,85% Αρχαία Ελληνικά – 40,90% Ιστορία …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *