Το θέμα Β΄ του μαθήματος Έκθεση-Λογοτεχνία ποικίλλει σε ερωτήματα. Μερικά από αυτά αφορούν τις λεξικογραμματικές επιλογές του συγγραφέα. Η θεωρία αυτή αφορά τα εξής :

  • Μακροπερίοδος λόγου-Μικροπερίοδος λόγου
  • Παρατακτική σύνδεση-Υποτακτική σύνδεση-Ασύνδετο σχήμα
  • Ευθύς λόγος-Πλάγιος λόγος